header_home
Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery
Login System

Login

Password

News Archives
  Coordinator List 2016-17
D.V.S English School
C0-ORDINATOR LIST 2016-17
Std Co-ordinator Teaacher's Name SIGN.
1st & 2nd Miss. Supriya Naik  
3rd & 4th Miss. Asha S. Razak  
5th , 6th & 7th Mr. Pardeshi Prabhanjan  
8th , 9th & 10th  Mrs. Saujanya Kshirsagar  

 

SR.NO TEACHERS NAME SIGN.
1 MRS.GURMIT KAUR MATTA  
2 MISS. ASHA S. RAZAK  
3 MRS.SUPRIYA CHAVAN   
4 MRS.VIDYA R. AHIRRAO  
5 MRS.SNEHAL V.  MURUKATE  
6 MISS. JYOTI K. BELKAR  
7 MR.DINESH TOPALE  
8 MISS. BHAGASHRI GHORPADE  
9 MISS.SUPRIYA NAIK  
10 MISS.PRIYANKA THENGIL  
11 MRS. SWATI TATURKAR  
12 MRS. VAISHALI MORE  
13 MRS. SANCHITA PATIL  
14 MRS. USHA SINGH   
15 MRS. MUNMUN BERA    
16 MR. GANESH PILLANE  
17 MR. NILESH V.HRIVE  
18 MRS.PARVATI S. PATIL  
19 MRS.NEELA C. PATEL  
20 MRS.VANITA S. SURYAVANSHI  
21 MRS. SHAIKH SAHANA RIYAZ  
22 MRS. KANCHAN S. BADGUJAR  
23 MRS.SAUJANYA S. KSHIRSAGAR  
24 MRS.GAURI U. NANDI  
25 MR. PRABHANJAN H. PARDESHI  
26 MISS. GANGOTRI R. PHATKE  
27 MRS.SHUBHANGI H. JAGTAP  
28 MRS.VAISHALI S.DHUMAL  
 

no Birthdah Today