header_home
Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery
Login System

Login

Password

News Archives
  C0-ORDINATOR LIST 2015-16
C0-ORDINATOR LIST 2015-16
Std Co-ordinator Teaacher's Name
1st To 4th Std Mrs. Asmita V. Patil
Miss. Jyoti k. Belkar  
5th , 6t & 7th Mrs. Shubhangi Jagtap
8TH,9TH&10TH Mrs. Gauri Nandi
   
SR.NO TEACHERS NAME
1 MRS.GURMIT KAUR MATTA
2 MISS. ASHA SAYED RAZAK
3 MRS.KAVITA ANKUSH RUDRE
4 MRS.SUPRIYA CHAVAN 
5 MRS.KAVITA C. BAKALE
6 MRS.VIDYA RAJARAM AHIRRAO
7 MRS.SNEHAL VAIBHAV MURUKATE
8 MRS.ASMITA VIJAYANAND PATIL
9 MRS.SHUBHANGI HEMANT JAGTAP
10 MISS.BELKAR JYOTI KHANDU
11 MRS.PRATIMA ROHAN MAHADIK
12 MR.DINESH TOPALE
13 MRS.JAYSHREE BHAGWAN JAGTAP
14 MISS. BHAGASHRI GHORPADE
15 MISS.SUPRIYA NAIK
16 MISS.PRIYANKA THENGIL
17 MRS. SWATI TATURKAR
18 MRS. VAISHALI MORE
19 MRS.SAUJANYA SANJAY KSHIRSAGAR
20 MRS.GAURI UDAYSHANKAR NANDI
21 MISS.PHATKE GANGOTRI RAGHUNATH
22 MR.PARDESHI PRABHANJAN HANUMANT
 

no Birthdah Today